Thangka rappresentante Buddha Akshobhya

Thangka dipinto a mano rappresentante Buddha Akshobhya